SKB ENERGETYKA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka przetwarzania danych w SKB ENERGETYKA Sp. zo.o. oraz pliki cookies .

Dokument obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka przetwarzania danych w SKB ENERGETYKA Sp. zo.o.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z RODO.

1 Administrator danych i osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SKB ENERGETYKA Sp. zo.o., ul. Sucharskiego 49, 97-500 Radomsko (dalej jako „SKB ENERGETYKA”)

SKB ENERGETYKA wyznaczyło osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem e-mail: rodo@skb.net.pl ;

2 Konieczność przekazania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne dla wykonania umowy.

W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych, podanie danych może być niezbędne dla otrzymania informacji marketingowej.

3 Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:

dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Dane są przetwarzane w celu wykonywania działalności SKB ENERGETYKA w ramach realizacji umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowy, które są wykonywane na życzenie klienta. Przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.

w oparciu o Pani/Pana wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Jeśli nie jest Pan/Pani naszym klientem, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na potrzeby marketingu usług oferowanych przez SKB ENERGETYKA i podmioty z nami związane w oparciu o Pani/Pana zgodę.

Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.

do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SKB ENERGETYKA lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykłady tego obejmują:

 • zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
 • dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami,
 • marketing bezpośredni produktów i usług.

4 Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Panią/Panem, w celu wykonania ciążącego na SKB ENERGETYKA obowiązku prawnego, w oparciu o Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy biura informacji gospodarczej, instytucje kredytowe i płatnicze, kancelaria prawna i biuro rachunkowe świadczące usługi na rzecz SKB ENERGETYKA.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie SKB ENERGETYKA i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z SKB ENERGETYKA i wyłącznie zgodnie z poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufności.

5 Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, tj.:

 • w zakresie realizacji zawartej z SKB ENERGETYKA umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
 • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na SKB ENERGETYKA w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez SKB ENERGETYKA;
 • w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów SKB ENERGETYKA stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

6 Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, gdy SKB ENERGETYKA przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
 • żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od SKB ENERGETYKA Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

7 Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych

Przede wszystkim gromadzone przez SKB ENERGETYKA dane osobowe pochodzą bezpośrednio od klientów.

Polityka cookies

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do wygodnego korzystania ze stron internetowych. Wspomnianymi urządzeniami mogą być m.in. komputery stacjonarne, laptopy lub urządzenia mobilne zwykle wyposażone w przeglądarkę internetową. Pliki „cookies” pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego pliki cookies są wykorzystywane?

Pliki „cookies” używane są m.in. w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Strona skbenergetyka.net.pl zapisuje pliki cookies na komputerach odwiedzających użytkowników.

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające anonimowe zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Aby wyłączyć lub ograniczyć działanie polików cookies na swoim komputerze prosimy zapoznać się z informacjami dostępnymi na witrynie producenta używanej przez Państwa przeglądarki internetowej. Oto najpopularniejsze z nich: